SPECIJALISTIČKI PREGLED

FIZIJATAR je lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

SPECIJALISTIČKI PREGLED obuhvata opšti i specijalni deo.

OPŠTI PREGLED podrazumeva uzimanje anamnestičkih podataka, lične podatke, glavne tegobe, detaljne podatke o početku i razvoju sadašnje bolesti, ranije bolesti, operacije i povrede, kao i porodičnu anamnezu.

 SPECIJALNI DEO obuhvata ispitivanje:

 • posture
 • hoda
 • aktivne i pasivne pokretljivosti kičme i svih zglobova
 • tonusa, trofike i snage mišića po MMT ( manuelnom mišićnom testu )
 • refleksne aktivnosti
 • senzibiliteta
 • antropometrijskih mera
 • stanja periferne cirkulacije

Uz klinički pregled, ukoliko je potrebno, sprovodi se dopunska dijagnostika:

 • laboratorijska ispitivanja
 • RTG snimanje
 • CT ( kompjuterizovana tomografija )
 • MRI ( magnetna rezonanca )
 • EMNG ( elektromioneurografija )
 • UZ muskuloskeletnog sistema
 • denzitometrija

Ukoliko je potrebno, obavljaju se konsultativni pregledi neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga i dijagnoza se postavlja timski.

Nakon postavljene dijagnoze, pravi se INDIVIDUALNI TERAPIJSKI PLAN, optimalan za svakog pacijenta, a podrazumeva primenu odgovarajućih medikamenata, fizikalne terapije i kineziterapije.

KOJE BOLESTI I STANJA LEČI FIZIJATAR?

BOLNA STANJA u oblasti:

 • REUMATOLOGIJE,
 • NEUROLOGIJE,
 • ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE,
 • SPORTSKE MEDICINE, kao i u
 • TRETMANU POSTOPERATIVNIH STANJA.

Takođe je veoma važna uloga FIZIJATRA u praćenju dece u periodu rasta i razvoja, preveniranju i lečenju raznih deformiteta.