Skolioza

SCHROTH METODA

SCHROTH METODA predstavlja savremeni pristup u lečenju skolioze i kifoze kod dece i odraslih. Radi se o nehirurškoj metodi lečenja primenom specifičnih vežbi. Metoda je bazirana na trodimenzionalnom disanju, samokorekciji tela i pravilnoj korekciji karlice. S obzirom da je skolioza trodimenzionalni deformitet, upravo je Schroth metoda najefikasniji način u tretmanu skolioza. U Nemačkoj je podržana od državnog sistema zdravstvenog osiguranja i predstavlja standard nehirurške terapije skolioza.

ŠTA SE POSTIŽE PRIMENOM SCHROTH METODE?

 • sprečava se progresija krivine i postiže korekcija iste, kako bi se izbegla hirurška intervencija
 • povećanje vitalnog kapaciteta pluća i mobilnosti grudnog koša
 • smanjenje bola i funkcionalnih smetnji
 • poboljšanje posture, estetska poboljšanja
 • posturalna kontrola, promena posturalne šeme u mozgu
 • osposobljavanje pacijenta da dugotrajno održi postignutu korekciju
 • povećanje radne sposobnosti i kvaliteta života

KADA SE PRIMENJUJE SCHROTH METODA?

 • kada je skolioza veća od 10º kod dece uzrasta 9-10 godina,
 • kod adolescentne skolioze
 • kod osoba sa bolnim spinalnim sindromima izazvanih skoliozom
 • kod Scheuermann-ove bolesti,
 • hiper-/hipokifoza.

 

Tretmani mogu biti: individualni i grupni.

Individualni tretmani traju 15-20 radnih dana,

 • pacijent se obučava da postane svestan svog lošeg, skoliotičnog držanja tela, da usvoji svesnu posturu i održava je tokom svakodnevnih aktivnosti
 • da sprovođenjem specifičnih vežbi postigne autoelongaciju (istezanje), autokorekciju segmenata tela i stabilizaciju kičme uz vizuelni biofeedback (posmatranjem sebe u ogledalu)
 • važna je obuka disanja u skladu sa Schroth principima
 • kada su u potpunosti obučeni, mogu se uključiti u vežbe u manjim grupama pod kontrolom terapeuta
 • postignuti rezultati u mnogome zavise od spremnosti pacijenta da sprovede program vežbi kod kuće i da naučene korekcije stava tela primeni tokom svakodnevnih aktivnosti.

Schroth metodu sprovodi sertifikovani Schroth terapeut.

IMG-aea27a3977249cb709e333e8f1cb2109-V
IMG-ca0d25bf018cd8383d9fce32c12b933f-V
ŠTA RODITELJI TREBA DA ZNAJU

KAKO PREPOZNATI SKOLIOZU?

 Posmatrajte svoje dete, s leđa, spreda, bočno i prilikom savijanja trupa prema napred sa opruženim nogama.

Ukoliko primetite neki od ovih znakova, obratite se lekaru:

 • asimetrija ramena, jedno rame je više postavljeno
 • lopatice nisu u ravni
 • stiče se utisak da su ruke različite dužine kada su priljubljene uz telo
 • prostor između lopatica je udubljen-hipokifoza
 • asimetrija linija struka
 • kada su ruke priljubljene uz telo, prostor između tela i jedne ruke ( Lorenc-ov trougao) može biti veći nego na drugoj strani
 • jedan kuk može biti viši od drugog ili pomeren u stranu
 • kada posmatrate dete spreda, jedan rebarni luk više prominira
 • jedna dojka je manja
 • u pretklonu ( Adams-ov test-savijanje trupa prema napred sa spojenim i opruženim nogama) možete zapaziti ispupčenje u grudnom ili lumbalnom delu
scolioza_2
scolioza_3

SKOLIOZA I SPORT

Što se tiče fizičkih i sportskih aktivnosti kod mladih koji imaju skoliozu obično su kontraindikovane aktivnosti na takmičarskom ( profesionalnom ) nivou, posebno one aktivnosti koje pokreću kičmeni stub, jer ga tako čine fleksibilnijim i stoga se on može lakše deformisati. Navode se umetnička i ritmička gimnastika, klasičan ples, plivanje.

Međutim, dobro je naglasiti da sve motoričke aktivnosti, uključujući i one koje pokreću kičmeni stub kao što su plivanje, umetnička i ritmička gimnastika i ples nisu nikada štetne ako se praktikuju rekreativno dva ili tri puta nedeljno ne više od dva sata po treningu.

Ali, kada je moguće birati, bolje je praktikovati sportove koji su usmereni na povećanje sposobnosti suprotstavljanja sili zemljine teže i koji ne mobilizuju previše kičmeni stub. Podaci naučnog istraživanja su opovrgli još jedno uvreženo mišljenje, a to je da su asimetrični sportovi “štetni “ za decu sa skoliozom. Dokazano je da je učestalost skolioze identična kod onih koji se bave simetričnim i asimetričnim sportovima. Tenis ili mačevanje mogu da razviju više mišiće jedne strane, ali ne da izazovu ili pogoršaju inicijalnu skoliozu.

UTICAJ NOŠENJA RANCA ZA ŠKOLU NA SKOLIOZU

 Roditelji se često pitaju koji uticaj bi mogla imati težina školskog ranca na kičmeni stub. U naučnoj literaturi, nošenje ranca na ramenima, čak i težeg,  na kraće vreme nije štetno, ali ako se nosi duže od 20 minuta moglo bi biti štetno. Mnogo štetnije od ranca za kičmeni stub jeste zauzimanje nepravilnog položaja za školskom klupom ( koja nije ergonomska ) više sati dnevno, pošto negativno utiče na  centralni nervni sistem da percipira permanentno pogrešno držanje tela.

O SKOLIOZI

Deformiteti kičmenog stuba zahtevaju brzu i ozbiljnu reakciju.  Za uspešno lečenje, veoma je važno njihovo rano otkrivanje i adekvatan tretman. Jedan od najčešćih deformiteta jeste skolioza, koja podrazumeva kompleksni, trodimenzionalni deformitet kičmenog stuba i trupa sa Cobb-ovim uglom većim od 10° i aksijalnom rotacijom.

KOJE PROMENE SU PRISUTNE U RAVNIMA TELA?

Frontalna ravan: Lateralna devijacija u pravcu konveksne strane krivine

Sagitalna ravan: Hipokifoza u apikalnom delu torakalne krivine, hipolordoza u apikalnoj regiji lumbalne krivine sa hiperlordozom i hipermobilnošću u lumbosakralnom zglobu

Transverzalna ravan: Rotacija je najveća u predelu apeksa krivine, kombinovana sa torzijom kičmenih pršljenova

 

ZAŠTO NASTAJE SKOLIOZA?

Postoje razne teorije o nastanku skolioze, ali se može reći da je etiologija multifaktorijalna. Navode se genetska predispozicija, neurološki poremećaji, hormonska i metabolička disfunkcija, biomehanički faktori, kao i uticaj sredine i način života.

  PODELA SKOLIOZA  

Uzrok nepoznat
80-90% svih oblika skolioze

Uzrok poznat

Uzrast

Topografska

Cobb-ov ugao

IDIOPATSKA

KONGENITALNAINFANTILNA
0-3.godine
VRATNABLAGA 5-15°
NEUROMUSKULARNAJUVENILNA
4-10.godine
CERVIKOTORAKALNA
Apeks C7-T1
BLAGA KA UMERENOJ
16-24°
NEUROPATSKAADOLESCENTNA
10-18.godine
TORAKALNA
Apeks T1-12
UMERENA
25-34°
TUMORIMA UZROKOVANAADULTNA
>18.god.
TORAKOLUMBALNA
Apeks T12-L1
UMERENA KA TEŠKOJ
35-44°
LUMBALNA
Apeks L1-4
TEŠKA 45-59°
VEOMA TEŠKA >60°
KADA SE JAVLJA SKOLIOZA?

Skolioza se obično javlja u periodu intenzivnog rasta i razvoja, u periodu između 6. i 8.godine i 11. i 13.godine života. Kod devojčica, to je period od 12-18 meseci pre pojave menarhe (prve menstruacije), kod dečaka godinu dana pre pojave mutiranja. Ukoliko se sa tretmanom ovog deformiteta ne krene odmah, može doći do progresije krivina i ozbiljnih srčanih i plućnih komplikacija, kao i estetskog narušavanja izgleda.

KOJI SU FAKTORI RIZIKA?

Stepen progresije krivina zavisi od nekoliko faktora: uzrasta deteta, veličine Cobb-ovog ugla u trenutku postavljanja dijagnoze, potencijala rasta, odnosno Risser-ovog znaka, pola. Naime, što je dete mlađe, veća je mogućnost za progresiju. I što je veća krivina, takođe je veća mogućnost za progresiju. Skolioza se češće javlja kod devojčica. Opasnost za progresiju prestaje 2 godine nakon menarhe, ali je neophodno voditi računa o stanju kičmenog stuba i dalje, kako bi se obezbedio dobar kvalitet života tokom svakodnevnih aktivnosti.

KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA?

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda i radiološkog nalaza.

 Kliničkim pregledom utvrđuje se:

 • posturalni status, prisustvo asimetrije
 • da li se radi o funkcionalnom ili strukturalnom deformitetu-Adamsov test
 • izvodi se skoliometrija, procenjuje se stepen rotacije trupa
 • izvode se testovi fleksibilnosti,
 • procenjuje se težište tela
 • sprovode se testovi hipermobilnosti ligamentarnog aparata.

Na RTG snimku određuje se:

 • Cobb-ov ugao (stepen krivine)
 • stepen rotacije pršljenskih tela
 • Risser-ov znak (potencijal rasta)

Na osnovu dobijenih podataka, može se proceniti rizik od progresije. U određenim situacijama potrebno je uraditi MR (prisustvo neurološke simptomatologije, brza progresija, bol u leđima, vratu, glavobolja, kao i neuobičajeni obrasci krivina).

KAKO SE LEČI SKOLIOZA?

 U zavisnosti od stepena krivine i uzrasta, u tretmanu skolioze primenjuju se skolioza specifične vežbe (ukoliko je krivina od 10°-20° po Cobb-u ). Jedna od najefikasnijih metoda za korekciju skolioze jeste SCHROTH metoda.

Ukoliko je krivina od 20°-45° osim vežbi, neophodno je nositi mider, najbolje 3D mider. Dok se za krivine preko 45° postavlja hirurška indikacija.

Takođe je bitno podsetiti na još jedno uvreženo misljenje koje je već neko vreme opovrgnuto, a to je da je plivanje lek za skoliozu. U prošlosti, kada se smatralo da bi isključivanje sile zemljine teže moglo imati terapeutski efekat, plivanje, s obzirom da isključuje delovanje sile zemljine teže, smatralo se idealnim sportom. Danas se zna da je kod osoba sa skoliozom bitnije ojačati sposobnost opiranja sili zemljine teže i da je u tom smislu korisno praktikovati sportove koji razvijaju ovu sposobnost. Plivanje, ako se praktikuje intenzivno, čini da kičmeni stub postane mobilniji i stoga podložniji deformisanju. Pored toga, dokazano je da kod torakalnih skolioza koje su veće od odredjenog praga, plivanje ne samo da nije lek već je i štetno pošto razvija samodeformišući rotacioni mehanizam koji je izazvan prisilnim disanjem i veoma velikim pritiskom vode na deformisani grudni koš.